Privacy Policy

Algemeen

Passo houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van de Website laat de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons-) gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die de gebruiker zelf op de website heeft ingevuld.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de website automatisch worden opgeslagen. Daarbij gaat het om zaken als het IP-adres, het besturingssysteem van de computer en de browser die de gebruiker gebruikt. Als de gebruiker op de Passo Challenge is ingelogd, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer de gebruiker niet is ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.

Wij zullen de aan het profiel van de gebruiker gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als de gebruiker daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

Actief verstrekte gegevens

Registratie

Om te kunnen deelnemen aan een Passo Challenge is registratie vereist. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel *
 • Achternaam
 • Gebruikersnaam
 • E-mail
 • Geslacht *
 • Geboortedatum *
 • Straatnaam *
 • Huisnummer en toevoegsel *
 • Postcode *
 • Woonplaats *
 • Lengte *
 • Gewicht *
 • BMI *
 • Taille *

(*) Niet verplichte velden.

Profiel

In het profiel van de gebruiker heeft de gebruiker inzage in de persoonsgegevens, die de gebruiker aan ons heeft verstrekt en kan de gebruiker deze gegevens desgewenst wijzigen. Het profiel van de gebruiker is enkel toegankelijk middels gebruikersnaam en wachtwoord. Om misbruik te voorkomen is het niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken.

Contactformulier

Als de gebruiker een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die de gebruiker ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van het betreffende profiel. Wanneer de gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient deze zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij de gebruiker contact met ons op via info@passovitaal.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Passo verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Deelname aan de Passo Challenge
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het ondersteunen van deelnemers aan de Passo Challenge via onze helpdesk

Hoe lang we gegevens bewaren

Passo zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor de Passo Challenge is: 4 weken na het beëindigen van de Passo Challenge waaraan is deelgenomen. Een andere bewaartermijn is uiteraard bespreekbaar.

Delen met anderen

Passo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Passo gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gebruiker heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan de gebruiker zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft de gebruiker andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@passovitaal.nl. Om de identiteit van de gebruiker te kunnen verifiëren, vragen wij de gebruiker een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak bij de kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en pasfoto zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Passo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. De gebruiker kan ons ook bereiken via:

Website: www.passovitaal.nl Telefoonnummer: +31 (0)653 912 901 Bedrijfsadres: Tolgaarder 4 7141 PX Groenlo Postadres: Tolgaarder 4 7141 PX Groenlo

Beveiliging

Passo neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de gebruiker de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@passovitaal.nl